โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ


นายชัชวินทร์    สิงห์สู่ถ้ำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม


 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวษณอนงค์ ชูรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

---------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวชวนชม สีหะวงษ์
ครู คศ.3

---------------------------------------------------------------------------------------

ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ลัดดากลม
ครู คศ.2

---------------------------------------------------------------------------------------

นางกาญจนา รุ่งแจ้ง
ครู คศ.3

---------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวนิตยา ถาวร
ครูผู้ช่วย

---------------------------------------------------------------------------------------รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 


 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.bkpschool.ac.th