โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ


นายชัชวินทร์    สิงห์สู่ถ้ำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม


 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางสาวธัณย์จิรา ดิษฐกรเกิดสิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-------------------------------------------------------------------------

นายธวัชชัย ตั้งปฏิการ
ครู คศ.2

-------------------------------------------------------------------------

นางสาวนิษฏาพร พรหมวัชรานนท์
ครูผู้ช่วย

-------------------------------------------------------------------------

นางสาวจุฬารัตน์ วงษ์สว่าง
ครูผู้ช่วย

-------------------------------------------------------------------------

 รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 


 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.bkpschool.ac.th