โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 

นายชัชวินทร์    สิงห์สู่ถ้ำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม


 


 

 

งานประกันคุณภาพ

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เล่มที่ 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เล่มที่ 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เล่มที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เล่มที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เล่มที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
เล่มที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
แบบฟอร์มบันทึกการประเมินมาตรฐาน

 

 
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

  

 

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

free hits counter
ผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 

 

 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.bkpschool.ac.th