โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ


นายชัชวินทร์    สิงห์สู่ถ้ำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม


 


 

ปรัชญา
“นตฺถิ  ปัญฺญาสมา  อาภา”     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความประพฤติดี
มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ประพฤติดี  มีความรู้รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 


 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.bkpschool.ac.th