โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ


นายชัชวินทร์    สิงห์สู่ถ้ำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม


 


ผลงานนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
กลุ่มที่ 1 ทอฟฟีหญ้าดอกขาว & ขิง ช่วยเลิก
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน แผ่นพับ
กลุ่มที่ 2 สวนพฤษศาสตร์
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน แผ่นพับ
กลุ่มที่ 3 สารเสพติด
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน แผ่นพับ
กลุ่มที่ 4 บุหรี่
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน แผ่นพับ
กลุ่มที่ 5 แคลคูลัส
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน แผ่นพับ
กลุ่มที่ 6 ขยะเป็นศูนย์
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน แผ่นพับ
กลุ่มที่ 7 หลักการใช้ Active and Passive voice
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน แผ่นพับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
กลุ่มที่ 1 บุหรี่
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน แผ่นพับ
กลุ่มที่ 2 สารอาหาร
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน แผ่นพับ *
กลุ่มที่ 3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน แผ่นพับ
กลุ่มที่ 4 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน แผ่นพับ
กลุ่มที่ 5 คำราชาศัพท์
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน แผ่นพับ
กลุ่มที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน แผ่นพับ
กลุ่มที่ 7 ท้องก่อนวัยอันควร
เว็บไซต์ รูปเล่มรายงาน == แผ่นพับ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 


 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.bkpschool.ac.th