โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

  • เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างสุขภาพที่ดี พัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ โดยมีนายสมเพชร ทรัพย์สินประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีการเปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูร่วมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในครั้งนี้อีกด้วย

  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ได้ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาให้ทดสอบความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของระบบการศึกษา และสมรรถนะของนักเรียนวัยจบการศึกษาภาคบังคับของชาติเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต และมีศึกษานิเทศก์ สพม. 39 มาตรวจสอบความเรียบร้อยในการสอบครั้งนี้

  • เมื่อวันที่่ 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมได้จัดกิจกรรม Open House ตลาดวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนายสุทธิดล พุทธรักษ์รอง ผอ.สพม.39 เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ตรงกับศักยภาพผู้เรียน นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ทั้งนี้มีโรงเรียนบริเวณตำบลบ้านกลางมาร่วมงานจำนวนมาก

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

free hits counter
ผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
118 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220

โทร 0 – 5598 – 9740  โทรสาร 0 – 5598 – 9740
เว็บไซต์โรงเรียน 
: http://www.bkpschool.ac.th
อีเมล์ : banklang39@gmail.com

เฟสบุ๊คโรงเรียน   Banklang Pitthayakom School